Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Ιμε ι Ιρινι κε πιγενο στιν πεμπτι


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΕΔΡΑ:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 33/2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΤΑΙ ΤΗΣ Ίδού τι μέλλεται ν΄ άποτελέση… «έξέλιξιν» της Έλληνικής Γλώσσης! Αύτό θέλει είναι το κατάντημα της Γλώσσης των Θεών! Και οί εύθύνη δι΄ αύτήν την άθλιότητα δεν βαρύνει μόνον τους ψευδοδημοτικιστάδες μεταφορείς των έμμονών περί άποδιαρθρώσεως της Έλληνικής Γλώσσης των Φιλήντα και Βηλαρά! Αύτοί  όμως άεργοι, χωρίς ένδιαφέροντα περί ζωής και κοινωνίας, μακράν των όραμάτων του Έλληνισμού και έκ μιάς σχιζοφρενούς προδιαθέσεως ύποβαθμίσεως των έπιτευγμάτων των Προγόνων μας κινούμενοι, «θεωρητικοί» του «πνευματικού» μικροελλαδιτισμού, την έξουθένωσιν των πολιτιστικών αύτού κληρονομιών άπεργάσθησαν. Έμείς όμως οί λοιποί περί τά Έθνικα ένδιαφερόμενοι, μακράν και πέραν των τεχνητών διαιρέσεών μας διά…κομματικών συνόρων εύρισκόμενοι, τι έπράξαμεν; Διατί δεν άντιδράσαμεν; Την ψευδογραμματικήν της ψευδοδημοτικιάς ό Ράλλης και ή λοιπή πολύχρωμος «συντροφία» του την έπέβαλεν διά διαταγμάτων, όχι διά δημοψηφίσματος; Την όντως Γραμματικήν των Έγγραμμάτων του Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου) έπρεπε να διατηρήσωμεν έμείς! Διοικούμενα άπό έμπαθείς ψευδοδημοτικιστάς και ψευδοπροοδευτικούς «πανεπιστήμια» κατεκρατούσαν αύτοί; Άνοικτά Πανεπιστήμια Έλληνικής Άγωγής και Παιδείας ίδρύσομεν έμείς!  Άλλως, μέχρι πραγματικής Άλλαγής είς τους νόας των κομματικών προβάτων, ώς καί είς τους νόας των άλλων προβάτων, έκείνων των άγομένων και φερομένων παρά του θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού, θα τελούμεν ύπό καθεστώς πνευματικής ύποτελείας! Όπερ έπέβαλεν ή ύπό τον Άμπραχάμ Έλεάζαρ συμμορία των Άκατονομάτων της Ούασιγκτώνος…Και δεν θα πταίουν αύτοί διά την όλοκλήρωσιν του έπονειδίστου δι΄ ήμάς αύτού «έργου» των: Της Έξουθενώσεως του Έλληνισμού…Ήμείς θα πταίομεν…
Άναγνώσατε, λοιπόν, κατωτέρω το περιεχόμενον, είς την νέαν…έξελεικτικήν φάσιν της «έλληνικής» μας  «γλώσσης» συντεταγμένου, κειμένου γραπτού μαθητρίας δημοτικού σχολείου και συναγάγετε τά συμπεράσματά σας περί του τι θέλει έπιφυλάξαι ήμάς ή τοιαύτη κατάστασις:Έθνος άγλωσσον!

Έν Θεσσαλονίκη τήι 10ηι Ίλαίου(Ίουλίου) 2012 μ.Ά.Τ.

Διά την Ε.Ε.Μ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

  Ιμε ι Ιρινι κε πιγενο στιν πεμπτι
διμοτικου.
Αγαπο πολι το σχολιο μου
κε ιμε καλι μαθιτρια.
Οταν τελιοσι το σχολιο, θα παμε στο 
χοριο τισ θιας μου. Μας ιδοπιισε η 
κσαδερφι μου οτι ι θια ινε πολυ αροστι.
Λιπιθικα.
Ο κσαδερφος μου ινε στρατιοτις
κε ο θιος μου πσαρας.
Εκι στο χοριο ολα εβοδιαζουν κε εχι κε
μια ορεα εκλισια.
Οταν μεγαλοσο θελο να γινο ιθοπιος.

(Απόσπασμα από την σχολική έκθεση με το νέο 'φωνητικό' 
αλφάβητο των 5 φωνηέντων και των 15 σύμφωνων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης