Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΠΑΙΖΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!


ΟΙ ΠΑΙΖΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!

Ένας έξ αύτών καλείται Μάριος Ματσάκης, Κύπριος εύρωβουλευτής...


Καί ίδού τί...θεωρεί... "έλληνικήν" γλώσσαν-μάλλον.... "γλόσαν'(!!!)- ό κ. Μάριος Ματσάκης, ψυχίατρος, νομίζομεν, τό έπιτήδευμα: Τό πλήρες έξουθένωμα τής Έλληνικής λαλιάς! Θιασώτης τού έπινοήματος-τερατουργήματος τού Βηλαρά, τού Ψυχάρη, τού Φιλήντα, ώς καί άλλων ψευδοσοσιαλιστών καιροσκόπων έξουσιαστών. Και είναι γνωστόν ότι οί τελευταίοι έπεχείρησαν  νά άλλοιώσουν τήν γλωσσικήν μας ίστορίαν,παράδοσιν καί αίσθητικήν άκόμη καί μέ βιαιοπραγίας, πρό τού Β΄παγκοσμίου Πολέμου, κατά τών Έλλήνων των οίκούντων είς τάς περιοχάς τού Καυκάσου,ή έκείσε άφιχθέντας ως πρόσφυγας έκ Μικρασίας(Μικρασία-Άσιατική Έλλάς και όχι «Τουρκία). Τους ύπεχρέωσαν κατά τρόπον άπάνθρωπον καί φασιστικόν, αύτούς νά. χρησιμοποιούν είς τά γραπτά των και ν΄ άναγινώσκουν έφημερίδας «συντεταγμένας» είς τό άθλιον τοιούτον αύθαίρετον έπινόημα τών Βηλαρά, Ψυχάρη, Φιλήντα!…Τό όποίον έπ΄ έσχάτων έζήλωσεν ό κ.  Μ. Ματσάκις!..."Εύγε"(!!!), λοιπόν είς τόν Κύπριον αύτόν, τόν κήρυκα τού πνευματικού μικροελλαδιτισμού! Τοιουτοτρόπως θεωρεί πώς θα άναπτερωθή το έθνικόν φρόνημα, το όποίον δεξιοί και άριστεροί κατέστειλαν έν Έλλάδι και Κύπρω; Με τοιαύτας παρεμβάσεις και ύπονομεύσεις του Μεγαλουργήματος όλων των αίώνων, της Έλληνικής Γλώσσης, θ΄ άνακτήσωμεν το πατριωτικόν μας φιλότιμον; Ποία θα είναι τά ίδεώδη και τά κίνητρα, διά των όποίων θα πρέπει να έξοπλισθή ό Έλληνισμός προς  Άπελευθέρωσιν της Θράκης, της Μικρασίας και της Κϋπρου άπό τους τουρανίζοντας γόνους των γενιτσάρων, των έχομένων των συμπεριφορών  μιάς μέχρι σήμερον ληστρικής ύποφυλής της Κίνας και των όμιλούντων μίαν άλλοτρίαν γλώσσαν…Οί όποίοι παρεμβάλλονται νύν,  δίκην…άνασχετικού παράγοντος πολιτιστικής έπικοινωνίας  μεταξύ των Ίνδών, Περσών και των Εύρωπαίων, των όποίων αί γλώσσαι έχουν κοινάς ρίζας;
Δεν  πταίει όμως μόνον ό κ. Μ. Ματσάκης δι΄ αύτήν την άθλίαν κατάστασιν των προβληματικώς έξελισσομένων γλωσσικών μας πραγμάτων...
Ύπάρχει εύθύνη άλλων, ήδη άπό του 19ου αίώνος ,.Ά.Τ. Έπταισεν ή… «βαρειά» και ή… «βαρεμένη» έγχώριος «διανόησις», των κατά σύστημα το πλείστον  άνοηταινόντων «λογίων» μας. Οί όποίοι άπό αίώνος και πλέον ήδη έπραξαν ό,τι ήδύναντο, ίνα πλήξουν το Πολιτιστικόν μας Κοσμοείδωλον! Την Γλώσσαν των Θεών μας. Θιασώται του «πνευματικού» μικροελλαδιτισμού άπεργάσθησαν τά πάντα προκειμένου να ύποβαθμίσουν το ένδιαφέρον του Έλληνος περί την σπουδήν της Έλληνικής Γλώσσης! Άνθρωποι, δεξιοί και άριστεροί, χωρίς δημοκρατικάς περγαμηνάς και εύαισθησίας ύποκριταί, περίσταναν τους… «δημοτικιστάς», δηλαδή τους δήθεν… «φίλους» του δήμου(!), του λαού, έπειδή έγραφαν είς το τεχνητόν γλωσσικόν κατασκεύασμα  του Ί. Ψυχάρη και της παρέας του και παραθεώρουν την άπό χιλιετηρίδος ύφισταμένην ζωντανήν Δημοσίαν Γλώσσαν μας, έκείνην του Καθαρεύοντος Λόγου! Το έπραξαν τούτο ήθελημένως; Το έπραξαν μάλλον έξ έλλείψεως συνειδήσεως καθήκοντος. Ό είς τά γράμματα έπιδιδόμενος όφείλει να καλλιεργή το ένδιαφέρον των, προς ούς άπευθύνεται, περί την σπουδήν και έμβάθυνσιν είς την μελέτην της Έλληνικής μας λαλιάς. Όπερ έν Έλλάδι μετά τους Έ. Ροϊδην, Ά. Παπαδιαμάντη και Ί. Κονδυλάκι κ.ά.π. έξέλιπεν!… Έπεκράτησεν ένα άπό τους ψευδοδημοτικιστάς έπιβληθέν όριζόντιον …κούρευμα του Έλληνικού λεξιλογίου, των έκφραστικών τύπων και μέσων, ή λεξιπενία και ό (παρα)συντακτικός σολοικισμός, ό παρατονισμός, ή κατάργησις της πεπτουσίας της Γλώσσης μας, των τριτοκλήτων όνομάτων! Και ήχθημεν, τήι κυρίαι εύθύνηι τών έκπαιδευτικών, είς το σημερινόν κατάντημα της άνεπαρκούς έως άνυπάρκτου γλωσσικής καταρτίσεως  των νεών γενεών!
Δεν θα πρέπει, τούτων ένεκα, να άναζητηθούν αί σχετικαί εύθύναι; Μήπως πρέπει έπιτέλους ή Βουλή να ψηφίση Νόμον, ό όποίος θα καθιερώνη το Ίδιώνυμον Άδίκημα έπί πάσης περιπτώσεως ήθελημένης δολιοφθοράς κατά του Έλληνος Λόγου;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ellanikos.gr

Παραθέτομεν τό άνοσιούργημα του κ. Μαρίου Ματσάκι:

"...Ι αλίθια ίνε ότι πράγματι θα απλοπιιθί ι γλόσα κε  δεν θα χριάζετε να ταλεπορούντε τα πεδιά μας με τιν εκμάθισι τις γραματικίς. Εξάλου, ίνε κε πιο ορέα ι ικόνα τις απλοπιιμένις γλόσας...".(Μάριος Ματσάκης)

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Β.Π.Γ.:: Αύτά άπό τον κ. Μάριον Ματσάκιν! Θεωρεί πώς τά άνωτέρω έχουν κάποια σχέσιν προς την Έλληνικήν γλώσσαν;  Με τοιαύτα «έλληνικά» σχέπτεται να διαπρέψη είς το Εύρωπαίκόν Κοινοβούλιον; Έκεί όμως ύπάρχουν πολλοί γώσται των Έλληνικών γλωσσικών και έθνικών μας πραγμάτων. Και ίσως αύτοί θα πρέπει να προϊδεασθούν να του συμπεριφερθούν δεόντως…
Και είς… άλλα, λοιπόν, κ. έκπρόσωπε ένός τμήματος του Έθνους μας, τών Κυπρίων,τών όποίων ή λαλιά είναι χαρακτηριστική διά το εύφρόσυνον και την προσωδίαν του λόγου!…Και είναι βέβαιον, κ.εύρωβουλευτά, ότι αύτό το έχετε παρίδει. Δεν άπησχόλησεν τους λογισμούς σας, τους στραφέντας προς την… «άπλοποίησιν» του πλέκοντος τόσον δυναμικά διανοήματα άλφαβήτου και λεξιλογίου μας! Είσθε άπλώς θιασώτης και έσείς του ήσσονος κόπου και της ένδημούσης ήδη έν Έλλάδι και Κύπρω πνευματικής άδρανείας…Δεν έχετε συνειδητοποιήσει είσέτι πού έχομεν φθάσει…Ότι έν τέλει, καθ΄ ό,τι άφορά  την έξέλιξιν  των έθνικών μας θεμάτων, μεταξύ των όποίων και το Γλωσσικόν, δεν  έχομεν σταθεράν πυξίδα, ούτε στοχεύσεις… Δι΄ αύτό έν τέλει διά τοιούτων… «άπλουστεύσεων» θα άξομεν την γλώσσαν μας είς πλήρη έξουθένωσιν! Και έν τέλει, άντί λέξεων, θα «συνεννοούμεθα» διά νευμάτων(νοημάτων-χειρονομιών)!…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

 

10.07.2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΕΔΡΑ:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 33/2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΤΑΙ ΤΗΣ


       Ίδού τι μέλλεται ν΄ άποτελέση… «έξέλιξιν» της Έλληνικής Γλώσσης! Αύτό θέλει είναι το κατάντημα της Γλώσσης των Θεών! Και οί εύθύνη δι΄ αύτήν την άθλιότητα δεν βαρύνει μόνον τους ψευδοδημοτικιστάδες μεταφορείς των έμμονών περί άποδιαρθρώσεως της Έλληνικής Γλώσσης των Φιλήντα και Βηλαρά! Αύτοί  όμως άεργοι, χωρίς ένδιαφέροντα περί ζωής και κοινωνίας, μακράν των όραμάτων του Έλληνισμού και έκ μιάς σχιζοφρενούς προδιαθέσεως ύποβαθμίσεως των έπιτευγμάτων των Προγόνων μας κινούμενοι, «θεωρητικοί» του «πνευματικού» μικροελλαδιτισμού, την έξουθένωσιν των πολιτιστικών αύτού κληρονομιών άπεργάσθησαν. Έμείς όμως οί λοιποί περί τά Έθνικα ένδιαφερόμενοι, μακράν και πέραν των τεχνητών διαιρέσεών μας διά…κομματικών συνόρων εύρισκόμενοι, τι έπράξαμεν; Διατί δεν άντιδράσαμεν; Την ψευδογραμματικήν της ψευδοδημοτικιάς ό Ράλλης και ή λοιπή πολύχρωμος «συντροφία» του την έπέβαλεν διά διαταγμάτων, όχι διά δημοψηφίσματος; Την όντως Γραμματικήν των Έγγραμμάτων του Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου) έπρεπε να διατηρήσωμεν έμείς! Διοικούμενα άπό έμπαθείς ψευδοδημοτικιστάς και ψευδοπροοδευτικούς. «Πανεπιστήμια» κατεκρατούσαν αύτοί; Άνοικτά Πανεπιστήμια Έλληνικής Άγωγής και Παιδείας ίδρύσομεν έμείς!  Άλλως, μέχρι πραγματικής Άλλαγής είς τους νόας των κομματικών προβάτων, ώς καί είς τους νόας των άλλων προβάτων, έκείνων των άγομένων και φερομένων παρά του θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού, θα τελούμεν ύπό καθεστώς πνευματικής ύποτελείας! Όπερ έπέβαλεν ή ύπό τον Άμπραχάμ Έλεάζαρ συμμορία των Άκατονομάτων της Ούασιγκτώνος…Και δεν θα πταίουν αύτοί διά την όλοκλήρωσιν του έπονειδίστου δι΄ ήμάς αύτού «έργου» των: Της Έξουθενώσεως του Έλληνισμού…Ήμείς θα πταίομεν…
Άναγνώσατε, λοιπόν, κατωτέρω το περιεχόμενον, είς την νέαν…έξελεικτικήν φάσιν της «έλληνικής» μας  «γλώσσης» συντεταγμένου, κειμένου γραπτού μαθητρίας δημοτικού σχολείου και συναγάγετε τά συμπεράσματά σας περί του τι θέλει έπιφυλάξαι ήμάς ή τοιαύτη κατάστασις:Έθνος άγλωσσον!

Έν Θεσσαλονίκη τήι 10ηι Ίλαίου(Ίουλίου) 2012 μ.Ά.Τ.

Διά την Ε.Ε.Μ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης