Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Το μεγάλο μυστικό της Συμφωνίας Σένγκεν > Δουλεύουν "σιωπηλα" για την ηλεκτρονική υποδούλωση του Έλληνα > Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες πρό των πυλών!

Το μεγάλο μυστικό του Σένγκεν > Ο «σκοτεινόςθάλαμος» της Κατεχάκη και οι ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες
ΕΝΑΣ «σκοτεινός θάλαμος» που έχει στηθεί στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο μέγαρο της οδού Κατεχάκη, κρύβει το μεγάλο μυστικό της Συμφωνίας Σένγκεν, η οποία, ως γνωστόν, εξακολουθεί να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.
 Είναι η αίθουσα όπου στεγάζεται το Εθνικό Γραφείο του Σένγκεν, τοSIRENE όπως ονομάζεται, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεωνSupplementary Information Request at the National Entries ­ Αίτημα για Συμπληρωματική Πληροφόρηση στις Θεωρήσεις Εισόδου. 
Η πρόσβαση στον θάλαμο του SIRENE, που θεωρείται η κεντρική αρχή διαχείρισης του SIS (Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν), δεν είναι δυνατή ακόμη και για τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Ρωμαίο, ο οποίος μάλιστα απεδέχθη τη σχετική απόφαση καθώς αποτελεί όρο απαράβατο της Συμφωνίας Σένγκεν με το πρόσχημα της διατήρησης της ασφαλείας του συστήματος. Ακόμη και οι χειριστές του συστήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον «σκοτεινό θάλαμο», έχουν εφοδιασθεί με ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες.
Τι είναι όμως το SIRENE; Αποτελεί την καρδιά του συστήματος πληροφοριών που καθιερώνει η Συμφωνία Σένγκεν για τη χώρα μας, καθώς ο ρόλος του είναι «να παρέχει διοικητική υποστήριξη και ναελέγχει τη νομιμότητα των καταχωρίσεων». Το Γραφείο αυτό στελεχώνεται από εκπροσώπους των πέντε υπουργείων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν (Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών), ενώ η λειτουργία του ελέγχεται από εισαγγελικούς - δικαστικούς λειτουργούς. Ο λόγος είναι προφανής: η τοποθέτηση του δικαστικού κρίνεται ως «ασφαλιστική δικλίδα» για τον έλεγχο της νομιμότητας των καταχωρίσεων.
Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο Σύστημα Πληροφοριών της Συμφωνίας Σένγκεν επαναδιανέμονται μέσω μιας κεντρικής τράπεζας που έχει εγκατασταθεί στο Στρασβούργο σε όλα τα συστήματα των κρατών - μελών. Οι καταχωρίσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που πραγματεύεται η Συμφωνία, όπως η κυκλοφορία προσώπων, τα ναρκωτικά, τα όπλα και τα πυρομαχικά, η παράνομη μετανάστευση, η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και οι τηλεπικοινωνίες.
Τα μέτρα αστυνομικού ενδιαφέροντος εξειδικεύονται στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκενπου υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1990 από τα κράτη - μέλη· η Ελλάδα, ως γνωστόν, προσχώρησε στη Συνθήκη στις 6 Νοεμβρίου 1992. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής: πρώτον, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα εθνικά συνοριακά σημεία των χωρών που υπέγραψαν τη σύμβαση μόνο όταν είναι αναγκαίοι για την ασφάλεια της χώρας - μέλους· δεύτερον, η εθνική κυριαρχία ­ θέμα που ήλθε προς συζήτηση και στη Βουλή από τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, όπως θα ενθυμείσθε, προκειμένου να στοιχειοθετήσει την άποψή του ότι για την κύρωσή της απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ­ προβλέπεται ότι θα είναι σεβαστή στο θέμα των ελέγχων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας - μέλους για διαφόρους λόγους από τις αρμόδιες υπηρεσίες· τρίτον, θα εφαρμόζεται κοινός έλεγχος στη διακίνηση των αλλοδαπών (καταλαμβάνουν και τη «μερίδα του λέοντος» των 142 άρθρων της Σύμβασης)· τέταρτον,καθιερώνεται ομοιόμορφη (κοινή) θεώρηση εισόδου (visa) των αλλοδαπών στο έδαφος της επικράτειας των χωρών - μελών· πέμπτον, εισάγεται κοινή πολιτική σε θέματα ασύλου και διακίνησης αλλοδαπών, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι π.χ. η Σύμβαση της Γενεύης· έκτον,καταρτίζονται κοινοί κατάλογοι ανεπιθύμητων αλλοδαπών· έβδομον, καταρτίζεται κοινό εγχειρίδιο, όπως π.χ. το αλήστου μνήμης Εγχειρίδιο του Καλού Μαθητή, για τους υπαλλήλους των κρατών - μελών που ασχολούνται με την άσκηση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, με σκοπό την κατ' ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο εκτέλεση της αποστολής τους· όγδοον, επιβάλλεται η δικαστική, αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας· ένατον, και το κυριότερο, εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία το Σύστημα Πληροφοριών της Συνθήκης Σένγκεν.
Τα συναρμόδια υπουργεία που κλήθηκαν, εδώ και ένα χρόνο περίπου, να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά τα μέτρα είναι τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εξωτερικών. Στο υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική «Διεύθυνση Σένγκεν» που έχει αποστολή της τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η Συμφωνία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Οσον αφορά το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που, όπως είναι φυσικό, θα έχει και την κύρια επιχειρησιακή ευθύνη εφαρμογής στην πράξη της Συμφωνίας, έχει συσταθεί ένα ειδικό τμήμα στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, όπου υπάγεται και το εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφορικής της Συμφωνίας Σένγκεν, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται και οι καταχωρίσεις. Το κόστος του προγράμματος του Συστήματος Πληροφοριών της Συμφωνίας Σένγκεν που έχει εγκατασταθεί στο μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη ανήλθε σε 520 εκατ. δρχ., ποσό το οποίο εκταμιεύθηκε από τα εμπλεκόμενα υπουργεία σε ποσοστό 20% από το καθένα. Η κατανομή των πόρων λοιπόν υπήρξε δίκαιη. 
Μετά την επικύρωση της Συμφωνίας Σένγκεν από τη Βουλή, το εθνικό σύστημα πληροφοριών έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Εχει ήδη καθορισθεί και το «είδος» των καταχωρίσεων στο σύστημα, ενώ παρέχεται η ευχέρεια οι καταχωρίσεις να αλλάζουν κάθε πέντε λεπτά.
Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα και πράγματα αποτελούν και το «κλειδί» της όλης υπόθεσης. Σύμφωνα με απόφαση του Εθνικού Γραφείου SIRENE, από το υπουργείο Δικαιοσύνης καταχωρίζονται οι αναζητήσεις προσώπων για σύλληψη με σκοπό την έκδοση, καθώς επίσης και «ανακοινώσεις του τόπουδιαμονής ή κατοικίας προσώπων που καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών σταπλαίσια ποινικής διαδικασίας για να καταθέσουν ως προς τα γεγονότα για τα οποία διώκονται ή των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο κοινοποίησης μιας δικαστικής απόφασης ή κλήσης προςεμφάνιση προκειμένου να εκτίσουν στερητική της ελευθερίας ποινή». Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας καταχωρίζει τους ανεπιθύμητους αλλοδαπούς, πληροφορίες για πρόσωπα που χρίζουν ειδικού ελέγχου και διακριτικής παρακολούθησης, πυροβόλα όπλα και διαβατήρια προκειμένου να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας καταχωρίζει τους ενηλίκους και ανηλίκους εξαφανισθέντες, στοιχεία για οχήματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, άδειες οδήγησης και τραπεζογραμμάτια. Πάντως, όπως ελέχθη, δεν θα καταχωρισθούν ­ προς το παρόν(;) ­ ταυτότητες, καθόσον αυτή είναι η ως σήμερα ακολουθητέα τακτική.
Εκτιμάται ότι οι καταχωρίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο SIS θα είναι υποπολλαπλάσιες των καταχωρίσεων που ήδη υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, επειδή τα κριτήρια εισαγωγής στο σύστημα θεωρούνται αυστηρότερα και περιοριστικά ­ εξάλλου υπάρχουν και λόγοι εθνικής ασφαλείας. [Ειρήσθω εν παρόδω, οι εθνικές λίστες υπόπτων διατηρούνται σε ισχύ και μετά την εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν. Οσον αφορά τα πρόσωπα, καταχωρίζονται μόνο αυτά που έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως για κακουργηματικές πράξεις, καθώς και αυτά που είναι ύποπτα τέλεσης νέων εγκληματικών πράξεων. Υπάρχει όμως ένα σκοτεινό ­ αν όχι σατανικό ­ σημείο: με ποια κριτήρια θα επιλέγονται τα πρόσωπα που«είναι ύποπτα τέλεσης νέων εγκληματικών πράξεων»;]
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται ως προς τα πρόσωπα είναι τα εξής: το επώνυμο και το όνομα, ενώ κατά περίπτωση καταγράφεται και το ψευδώνυμο· τα ιδιαίτερα αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά· το πρώτο γράμμα του δεύτερου ονόματος· η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης· το φύλο, δηλαδή άρρεν ή θήλυ ­ διευκρινίζεται επαρκώς· η ιθαγένεια· η ένδειξη ότι τα εν λόγω πρόσωπα οπλοφορούν· η ένδειξη ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν προβεί σε πράξεις παράνομης βίας· ο λόγος καταχώρισης· τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Ωστόσο παρέχεται η ευχέρεια σε κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη να αποσύρει κάποια καταχώριση εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικού συμφέροντος, ενώ η καταχώριση των προσώπων υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο όχι μόνο κατά τη διαδικασία καταχώρισης που απαιτεί την παρουσία δικαστικού αλλά και από την ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται στον νόμο περί Προστασίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μάλιστα, αν κάποιος κρίνει ότι αδίκως το όνομά του συμπεριελήφθη στη «λίστα Σένγκεν», έχει την ευχέρεια να προσφύγει στη Δικαιοσύνη απαιτώντας ακόμη και αποζημίωση. Τα μέτρα ασφαλείας
ΕΝΑ κρίσιμο ερώτημα στο οποίο επιδιώκουν να δώσουν απάντηση οι επιτελείς των υπουργείων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή στην πράξη της Συμφωνίας Σένγκεν είναι η κατοχύρωση της ασφαλείας του συστήματος. Το άρθρο 102 της Σύμβασης ορίζει ρητώς ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα «μόνο για τους αντίστοιχους σκοπούς κάθε καταχώρισης», ενώ προσθέτει ότι κάθε μετάβαση από τον έναν τύπο καταχώρισης σε κάποιον άλλον «πρέπει νααιτιολογείται από την ανάγκη αποτροπής επικείμενης σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη καιασφάλεια, για σοβαρούς λόγους ασφαλείας του κράτους ή για την πρόληψη αξιόποινης πράξης».
Από την άλλη πλευρά, έχουν ληφθεί μια σειρά πρόσθετα μέτρα. Ετσι, π.χ., τόσο στον «σκοτεινό θάλαμο» του υπουργείου Δημόσιας Τάξης όσο και στις αίθουσες των μεθοριακών σταθμών όπου θα στεγάζονται τα τερματικά δεν επιτρέπεται η είσοδος παρά μόνο στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επιπλέον, το πρόγραμμα που έχει δοκιμασθεί ήδη στην πράξη παρέχει την ευχέρεια ελέγχου χρήσεως.
Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: ο πρώτος αφορά την ύπαρξη ειδικού κωδικού για κάθε χρήση προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα και ο δεύτερος είναι η ένδειξη στην οθόνη των κομπιούτερ ειδικής κάρτας στην οποία δεν αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της καταχώρισης αλλά και η «ταυτότητα» του χρήστη.
Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
tovima.gr
http://greeknation.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7343.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης