Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ἐπαγγελματίες δολοφόνοι


Ὅταν ὅλη ἡ «ἀστυνομία» προστατεύῃ τὸν προδότη!


Ἄλλα ἀναζητοῦσα κι ἄλλα βρῆκα ἐμπρός μου.
Ὅλη ἡ «ἀστυνομία» πλέον, ἐπισήμως, δίχως κἂν νὰ κρατᾶ τὰ προσχήματα, τάσσεται ἐμφανῶς ὑπὲρ τῆς προστασίας αὐτῶν ποὺ μᾶς γελοιοποιοῦν καθημερινῶς! Αὐτῶν ποὺ καταστρατηγοῦν κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμά μας καὶ καταπατοῦν κάθε νόμο τοῦ Συντάγματος! Γιατί;
Στὸ Ἡράκλειο ματαίωσαν τὴν παρέλασιν.
Στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἔστησαν μίαν παράστασιν ποὺ ὅμοιά της πουθενὰ στὸν κόσμο. Ἔως κι ἐλευθέρους σκοπευτὲς στόλισαν, τάχα μου γιὰ νὰ μὴν στραφῇ κάποια κάνη ἀπὸ τὰ πολεμικὰ ὅπλα ποὺ παρήλαυναν καὶ τοὺς καθαρίσῃ! (Τάχα μου λέμε, διότι ἐὰν πράγματι εἶχαν τέτοιον φόβο, θὰ φρόντιζαν νὰ κρυφτοῦν στὶς ποντικότρυπές τους!!!)
Καὶ ἡ «ἀστυνομία» παντοῦ παρούσα, δίχως καμμίαν συναίσθησιν τοῦ πραγματικοῦ της ῥόλου!!!
Στὴν Καλλιθέα μία ἀπὸ τὰ ἴδια!!!!

Ἕνας στρατός, κατοχικὸς λέγεται, περιφρουρεῖ τὸν δήμαρχο!
Νά γελάσω; Νά κλάψω; Νά οὐρλιάξω;
Ἀστυνομία: κρατικὴ ὑπηρεσία, ἐντεταλμένη τὴν ἐσωτερικὴν ἀσφάλειαν τοῦ κράτους. (Λεξικὸν Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969)
Ἡ ἀστυνομία λοιπὸν εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ διασφαλίζῃ τοῦ νόμου τὴν φύλαξιν!
Ἀλλά ποίου νόμου; Αὐτοῦ πού ὑπακούει στό Σύνταγμα ἢ αὐτοῦ πού τό καταστρατηγεῖ;
Δὲν νομίζω πὼς χρειαζόμαστε ἀπαντήσεις ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἐρωτήματος. Τὶς ἔχουμε ἤδη πρὸ πολλοῦ λάβει καὶ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς αὐτὴ ἡ ἀστυνομία δὲν ὑπηρετεῖ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων.
Ἀντιθέτως μάλλιστα.
Ὑπηρετεῖ θρασύτατα τὸ κράτος τῶν τραπεζιτῶν κι αὐτῶν ὅλων ποὺ καταστρατηγοῦν τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων.
Κάποτε ἔδωσαν ἕναν ὅρκο ὅλοι αὐτοί. Σέ ποιόν τόν ἔδωσαν καί γιατί;
Ἀφῆστε καλλίτερα… Μέρος τῆς παραστάσεως ἦταν! Σιγὰ μὴν ἀντελήφθηκαν σὲ ποιὸν καὶ γιατὶ ὡρκίσθησαν! Μέ τέτοιαν λοβοτομή μποροῦν;
Σήμερα ἡ «ἀστυνομία» ἐπισήμως ὑπηρετεῖ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν! Πῶς ἀλήθεια λέγεται αὐτός πού ὑπηρετεῖ τό προδότη; Μήπως λέγεται κι αὐτός προδότης;
Κάτι τελευταῖο.
Ἐδῶ καὶ χρόνια διαβὰζουμε διάφορες ἀνακοινώσεις, ἐξαγγελίες, ἀποφάσεις τῶν κάποιων «ἀστυνομικῶν» ποὺ «διαχωρίζουν» τὴν θέσιν τους ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν. Ποῦ εἶναι λοιπόν οἱ παραιτήσεις τους; Γιατί ἀκόμη κρατοῦν τά πόστα τους καί δέν ἀντιδροῦν; Γιά νά μειώσουν τίς δικές μας ἀντιδράσεις καί τήν δυσαρέσκεια; Μόνον αὐτό τούς ἀπασχολεῖ; Τό ξύλο καί τό φτύσιμο καί ἡ περιθωριοποίησις ἀπό τόν γείτονα;
Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ δική τους ΞΕΚΑΘΑΡΗ στάσις γιά τό ζήτημα τῆς ἐγκληματικότητος; Μόνον κλᾶψες ἀκοῦμε διαρκῶς ἀλλὰ ἀπὸ δράσεις, πράξεις καὶ κινήσεις ΤΙΠΟΤΑ!!! Μήπως κατά βάθος συμφωνοῦν καί συναινοῦν ἀκόμη κι ὅταν …διαφωνοῦν; Τί στό καλό νά τούς κάνουμε τόσους προσκυνημένους; Σέ τί θά βοηθήσουν τήν αὐριανή μας κοινωνία; Ἢ θά περάσουν ἀπ’ εὐθείας κι ἐτοῦτοι στά ὑλικά πρός ἀνακύκλωσιν;
Ἕλληνες, ὅσοι ἀντιλαμβάνονται πὼς ἡ παράστασις φθάνει στὸ τέλος της, ξέρουμε.
Βλέπουμε. Ἀναγνωρίζουμε πλέον τὴν πορεία καθῶς καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν μας. Ὅπως στρώσαμε θὰ κοιμηθοῦμε! Κι ὅπως ἔστρωσαν αὐτοί, ἔτσι καὶ θὰ κοιμηθοῦν!
Ἂς πιστεύουν τώρα στὴν πλαστὴ κι εὔθραυστη παντοδυναμία ποὺ τοὺς δίδουν τὰ ὅπλα τους. Εἶναι τόσο εὐθραυστη ποὺ δὲν θὰ χρειαστῇ κανένα μεγάλο χρονικὸ διάστημα γιὰ νὰ καταρρεύσῃ! Ἐν μία νυκτὶ θὰ τὸ πάθουν!
Ναί, αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα, ποὺ ἐμεῖς μὲ τὸν ἱδρώτα μας καὶ τὸν κόπο μας καὶ τὸν πόνο μας τὰ ταΐζουμε καὶ τὰ συντηροῦμε, αὐτὰ τὰ ἴδια κοπρόσκυλα σὲ λίγον καιρὸ θὰ εἶναι σκόνη! Ἐδῶ θὰ εἴμαστε καὶ θὰ καμαρώσουμε αὐτὸ τὸ μέγα θέαμα!
Ὅμοιό του ποτὲ ξανά!
Φιλονόη.
Σημείωσις: Τὰ εἰσαγωγικὰ μπαίνουν σὲ κάθε περίπτωσιν ποὺ τὰ γεγονότα συμβαίνουν μόνον γιὰ τὸ «φαίνεσθαι» κι ὄχι γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ ῥόλου ποὺ ἔχει ὁριστεῖ. Αὐτὴ ἡ «ἀστυνομία» εἶναι ὁ στρατὸς κατοχῆς. Εἶναι οἱ γνωστοὶ χίτες τῆς Κατοχῆς. Εἶναι τὰ τάγματα ἀσφαλείας. Καὶ πλέον δὲν θεωροῦνται διόλου Ἕλληνες! Λυπᾶμαι πάρα πολύ. Διατηροῦσα κάποιες ἐλπίδες ἔως πρὸ τινός. Τώρα κατάλαβα πὼς ἀδίκως τὶς διατηροῦσα! Εἶναι ἀδύνατον νὰ συνδιαλαγοῦμε μὲ προδότες. Οἱ προδότες, κάθε εἴδους, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀξίζουν μόνον ὅσα ἀναλογοῦν στὸ εἶδος τους. Κρίνει ὁ καθεῖς ἐξ ἡμῶν μόνος του τὸ τί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης