Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

το πως θα Ελευθερώσουμε την Ελλάδα

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ποῦ χάθηκαν τά Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ καί Ω ἀπό τίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων;

Ποῦ χάθηκαν τά Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ καί Ω ἀπό τίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων;Μὲ τὴν φίλη μου τὴν Ὄλγα, πρὸ ἐτῶν, βρεθήκαμε κάπου γιὰ νὰ τὰ ποῦμε.
Ἡ Ὄλγα ἔφθασε μὲ τὸ νέο τῆς αὐτοκίνητο, τὸ ὁποῖον ἔφερε πινακίδα (περίπου) ΙΙΚ οοοο.
Ὁ τρόπος ὅμως ποὺ ἦταν γραμμένα ἐτοῦτα τὰ γράμματα δὲν ἦταν καὶ τόσο …φιλικὸς στὸ μάτι μου. 
Κάτι μὲ ξένιζε. Τὸ συζήτησα μαζύ της καὶ μοῦ ἀπήντησε πὼς τώρα ἔτσι, λατινογενῶς, τὶς γράφουν τὶς πινακίδες.

Χμμμ…
Λατινογενῶς. Κάτι ἀνάμεσα σὲ Ἰώτα καὶ I. Ἀναγνωρίσιμο βέβαια κι ἀπὸ ἐμᾶς, σὰν Ἰώτα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους, σὰν I.
Δὲν μοῦ ἄρεσε.
Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ἐπικοινώνησα τηλεφωνικῶς μὲ τὸ ὑπουργεῖον.
Ἡ ἐπίσημος δικαιολογία, ποὺ ἔλαβα, τότε, διὰ στόματος κάποιου ὑπαλλήλου, ποὺ ὅμως δὲν συγκράτησα τὸ ὄνομά του, ὅταν κατάφερα ἐπὶ τέλους νὰ βρῷ κάποιον ποὺ νὰ …θέλῃ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ στὰ ἐρωτήματά μου, ἦταν πὼς πρέπει νὰ …ἐξευρωπαϊσθοῦμε (ψωροκώστενα γάρ!!!) γενικότερα καὶ φυσικὰ δὲν γίνεται οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀναγνώσουν τὰ ὅσα ἀναγράφονται ἐπάνω στὶς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων μας. 
Μοῦ μιλοῦσε γιὰ τὰ ΔΙΚΑ μας αὐτοκίνητα, ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ΔΙΚΗ μας χώρα καὶ ποὺ στὸ μεγαλύτερό τους ποσοστὸ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς πινακίδες τους Ἕλληνες πολῖτες. 
Περίεργον;
Παρ’ ὅλα αὐτά, ποὺ μοῦ φάνηκαν ἀρκετὰ σοβαροφανῆ ἐκείνη τὴν στιγμή, καὶ πάντα καλόπιστα, ἀπεφάσισα τότε νὰ στείλῳ μίαν ἐπιστολὴ στὸ ὑπουργεῖον, ἀξιώνοντας περισσότερες πληροφορίες. Ἐρωτήματα τοῦ τύπου: «Μά καλά, πόσα αὐτοκίνητα Ἑλληνικά κυκλοφοροῦν πιά στήν Εὐρώπη;»  Ἤ «Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ σλαυόφωνοι;» ἤ «Οἱ Ἄγγλοι θά θυσίαζαν μερικά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου τους γιά χάριν τῆς …ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν;», ἦταν καταγεγραμμένα σὲ ἐκείνη τὴν ἐπιστολή. 
Ἀκόμη φυσικὰ περιμένω ἀπάντησιν. Καὶ μᾶλλον θὰ περιμένω γιὰ πολὺ ἀκόμη.
Τό συμπέρασμα;;  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἐπίσημος ἀπάντησις!!!
Τὸ γιατὶ ΔΕΝ ὑπάρχει ἐπίσημος ἀπάντησις εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Γιατί τό θυμήθηκα τώρα;
Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ συζητοῦσα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, ἕναν νέο φίλο, ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα.
Κι ἔτσι ἀπεφάσισα νὰ τὸ ἀνακινήσῳ. 
Κι ἐπίσης ἀπεφάσισα νὰ ἐπανατοποθετήσῳ τὰ ἐρωτήματα ἐκείνης τῆς ἐπιστολῆς, ἀλλὰ νὰ προσθέσῳ καὶ μερικὰ ἀκόμη, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις.
Γιὰ παράδειγμα…
  1. Πῶς κατάφερναν ἔως τότε, οἱ πάντα Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας, νὰ «ἀντιλαμβάνονται» τὸ τὶ ἔγραφαν οἱ πινακίδες τῶν ἑλληνικῶν αὐτοκινήτων, ὅταν κυκλοφοροῦσαν εἰς τὰς Εὐρώπας, ἔως τῆς στιγμῆς πού οἱ «δικοί μας» φωστῆρες ἀπεφάσισαν νά τούς διευκολύνουν;
  2. Ἔχουν σχέσιν τά περί ἀφαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ γραμμάτων μέ τήν γενικοτέρα ἄσκησιν πιέσεως πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς λατινικοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς;
  3. Προσφάτως ἀνακαλύψαμε πὼς ἤδη ἀφήρεσαν τὸ «χί» ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Ἄν καὶ τὰ γράμματα τῶν πινακίδων τῶν αὐτοκινήτων εἶναι κεφαλαῖα, ἔχει μήπως κι αὐτό σχέσιν μέ τό ἀντίστοιχο ΠΟΝΗΡΟΤΑΤΟΝ ἔγκλημα κατά τῆς παδείας καί τῆς Πατρίδος μας γενικότερα;
  4. Ὅταν ἕνα αὐτοκίνητο κυκλοφορῇ σὲ κάποιαν χώρα τῆς Εὐρωαπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία, τό ἀντίστοιχον ὑπουργεῖον, πού ἐκδίδει τίς πινακίδες, σκέπτεται καί τόν Ἕλληνα μετανάστη, γιά τό ἐάν μπορῇ, ἤ ὄχι νά τίς ἀναγνώσῃ; Ἤ μήπως …χέστηκε κανονικότατα;
  5. Σέ ποιάν ἄλλην χώρα τοῦ πλανήτου οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν γλῶσσα, τήν παιδεία, τά δημόσια οἰκονομικά συμφέροντα ἀγωνίζονται γιά νά ἐξαφανίσουν τόν λαό τους, τήν ἱστορία του καί τήν γλῶσσα του;
  6. Αὐτή ἡ ἐξαφάνισις τῶν γραμμάτων ἔλυσε τό πρόβλημα σέ σχέσιν μέ τίς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς γιά ἀριθμούς κυκλοφορίας ὀχημάτων; Καί πῶς; Μέ δέκα γράμματα λιγότερα; Κι ὅταν θά καλυφθοῦν κι αὐτοί οἱ ἀριθμοί, τί θά μᾶς φορτώσουν; Τουρκικά ἤ λατινικά;
Ἔχω φυσικὰ κι ἄλλα ἐρωτήματα, πιὸ δευτερεύονται.
Ἄς μείνουμε σὲ αὐτά. Γιὰ τὴν ὥρα… 
Ἐὰν κάποιος γνωρίζῃ περισσότερα, πέραν αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν ποὺ κατέθεσα ἤδη, θὰ ἤθελα νὰ μὲ ἐνημερώσῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα σκέπτομαι νὰ προωθήσῳ ἐκ νέου τὰ ἐρωτήματά μου πρὸς τοὺς ἀναρμοδίους-ἀρμοδίους, μήπως καὶ καταφέρῳ νὰ λάβῳ μίαν ὑπεύθυνη ἀπάντησιν. Διότι ἡ προηγουμένη, προφορική, …μπάζει.
http://filonoi.gr/2014/12/27/poy-xathhkan-ta-g-d-th-la-ks-p-s-f-ps-kai-w-apo-tis-pinakides-ton-aytokinhton/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης