Εις κάθε Έλληνα το γένος και την παιδείαν "Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν -παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω." Αισχίνης κατά Τιμάρχου παρ.12...- Έτος ιδρύσεως 2006

Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΟΡΕΑ

Ελληνικός ηρωισμός: Απίστευτη μάχη στην Κορέα - Ένας λόχος εναντίον χιλιάδων Κινέζων!Τη νύχτα της 29ης προς την 30η Ιανουαρίου 1951, το Τάγμα ΕΚΣΕ απέκρουσε στο ύψωμα 381, ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος... Ήταν μια εποποιία, που άφησε τους συμμαχικούς στρατούς με ανοικτό το στόμα. Αντιγράφουμε:
Τήν νύκτα τής 29/30 Ιανουαρίου 1951 τό Ελληνικόν Τάγμα κατείχε τοποθεσίαν, καλύπτουσαν ένα τών κυρίων αξόνων ανεφοδιασμού τού Κεντρικο-δυτικού μετώπου. 
Τήν τοποθεσίαν ταύτην έπέλεξεν ο εχθρός διά νά απειλήση καί πάλιν τά νώτα μεγάλου μέρους τών Συμμαχικών δυνάμεων... 
Η υπό τού Ελληνικού Τάγματος κατεχόμενη αμυντική τοποθεσία, έκτεινομένη Δυτικώς καί Βορείως τού συγκοινωνιακού κόμβου Ίκτσόν επέτρεπεν, άφ' ενός τήν άνετον χρησιμοποίησιν τής οδού Τσουντζιού—Ίκτσόν, άφ' έτερου τής οδού Ίκτσόν—Σουβόν, άξονος παραλλήλου προς τήν έπιθετικήν διάταξιν τών υπολοίπων Μονάδων τής 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού, αί όποΐαι είχον ήδη προωθηθή βορείως τού άξονος τούτου... Οι Έλληνες στρατιώται, με τήν πείραν εκ τού κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών έν Ελλάδι αγώνος, είς πάσαν περίπτωσιν οργάνωναν τάς θέσεις των. 
Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τούτο καθίστατο αδύνατον με τά ατομικά πτυοσκάπανα, διότι τό έδαφος ήτο τελείως παγωμένον. Τά πτυοσκάπανα μέ τά πρώτα κτυπήματα έλύγιζον...
Τήν 00:20 τής 30ης Ιανουαρίου η εγκατασταθείσα μεταξύ τών ύψ. 307 και 381 Διμοιρία τού 3ου Λόχου δέχεται εχθρικήν έπίθεσιν. Μέ τά πρώτα πυρά τών επιτιθεμένων φονεύεται 1 οπλίτης καΐ τραυματίζονται 6. Ό εχθρός βάλλει τάς θέσεις τής Διμοιρίας μέ καταιγιστικά πυρά όλμων, ενώ πλησιάζει τάς θέσεις τών ανδρών μέ πολεμικούς άλλαλαγμούς. Οί ανδρες τής Διμοιρίας, παρ' ό,τι είχον προχείρως εγκατασταθή, αμύνονται σθεναρώς, ένω εκτελούνται πυρά τού Τάγματος πρό τού μετώπου τής Διμοιρίας. Μετ' ολίγον ό επί κεφαλής τής Διμοιρίας τραυματίζεται βαρέως, συγχρόνως δέ διακόπτεται πάσα επαφή μετά τής Διμοιρίας.
Μετά παρέλευσιν 10 λεπτών καταιγισμός βλημάτων όλμων παντός διαμετρήματος καλύπτει τόσον τάς θέσεις τής Διμοιρίας, όσον καί όλόκληρον τήν τοποθεσίαν τού 3ου Λόχου, έπϊ τού συγκροτήματος τών υψωμάτων 381, στίφη δέ Κινέζων, άλλαλάζοντα καί καθοδηγούμενα υπό τών ηγητόρων των διά μικρών σαλπίγγων, επιτίθενται είς άλεπάλληλα κύματα δεχόμενα τά πρό τής τοποθεσίας τού Λόχου πυρά φραγμού. 
Ό 1ος Λόχος αναφέρει ότι ούδεμίαν επίθεσιν δέχεται. 
Κατόπιν τούτου διατάσσεται νά συνεχίση τήν υποστήριξιν διά πυρών τού 3ου Λόχου και νά επιδίωξη τήν κάλυψιν τής Διμοιρίας τού αυχένος, ή οποία τελικώς συνεπτυχθη μετά τού νεκρού όπλίτου καί τών τραυματιών της προς τήν τοποθεσίαν τού Λόχου. Ή επιτιθεμένη κατά τών ύψ. 381 εχθρική δυναμις έκ 1000 περίπου ανδρών άνήκεν είς τό 334ον Σύνταγμα τής 112ης Μεραρχίας, τελούσης υπό τήν 38ην Κομμουνιστικήν Κινεζικήν Στρατιάν. Ό 3ος Λόχος αντεμετώπισε τήν αρχικήν έπίθεσιν ψυχραίμως. Μικρά δυναμις τού εχθρού έπέτυχε νά ανέλθη επί τού υψώματος, άλλα διά ταχείας καί θαρραλέος άντεπιθέσεως τών Ελλήνων μαχητών ό εχθρός ανετράπη καί έξεδιώχθη έκ τών καταληφθεισών θέσεων.
 Αι ανασχέσεις πυροβολικού καί όλμων τού Τάγματος καί των λοιπών πυρών ανακόπτουν, επ' ολίγον, τήν ορμήν τών Κινέζων. Παραλλήλως τό Τάγμα σπεύδει νά ενίσχυση τήν, είς τό άριστερόν τού 2ου Λόχου, ένέδραν δυνάμεως Ομάδος, δι' ετέρας Ομάδος καί ατοιχείου Πυροβόλων 0,30 χιλιοστών έκ τού 2ου Λόχου. Ή αρχικώς έγκατασταθεΐσα ένέδρσ έχει ήδη εμπλακεί είς αγώνα μετά εχθρικής δυνάμεως, επιχειρούσης παράκαμψιν τού ύψ. 381. Παραλλήλως προς τήν κατά τού υψώματος 381 έπίθεσιν ο εχθρός συνεχίζει καί κατά τού ύψ. 307, επί τού όποίου ήμύνετο ό 1ος Λόχος τού Τάγματος, πλην όμως μετά τόν αιφνιδιασμού τόν όποιον υπέστη ή επιθετική του διάταξις ύπό της Διμοιρίας τού αύχένος, δει; σημειώνει πρόοδοι;. 
Έξ άλλου ή εχθρική αυτή επίθεσις, ώς καί ετέρα ενέργεια έκδηλωθεΐσα βραδύτερον κατά τής τοποθεσίας τού Ιου Τάγματος τοΰ 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού, είχε προφανώς παραπλανητικόν χαρακτήρα προς έξαπάτησιν τών Ελλήνων ώς προς τήν κυρίαν προσπάθειαν τού εχθρού ή οποία άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν τού υψώματος 381, οπότε ό 1ος Λόχος έκυκλούτο πλήρως. Ή κατά τού 3ου Λόχου επίθεσις τών Κινέζων επαναλαμβάνεται πλέον Ισχυρά και ορμητική τής αρχικής. Ο Λόχος αναφέρει, ότι οί άνδρες ήλθον ήδη είς χείρας μέ τους Κινέζους.
Ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Σταθιάς Απόστολος, Διμοιρίτης τού 3ου Λόχου, φονεύεται μαχόμενος ηρωϊκώς ένφ έτερος Διμοιρίτης τού Ιδίου Λόχου, ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Χαροκόπος Γεώργιος τραυματίζεται σοβαρώς. Ο Διοικητής τού Λόχου Υπολοχαγός Μίσιας Παν. δέχεται πολλαπλά τραύματα από βλήμα όλμου, ενώ πίπτει βαρέως τραυματισθείς ο Προκεχωρημένος Αξιωματικός Παρατηρητής (ΠΑΠ) τού Λόχου, Αμερικανός Υπολοχαγός Μακκιού. Πάσα επαφή μεταξύ Λόχου καί Τάγματος έχει πλέον διακοπή. Έκ τού κυρίως υψώματος 381 καί έκ τών θέσεων βολής τών κατεχομένων πρότερον ύπό τών πολυβόλων τού 3ου Λόχου, πυρά κατευθύνονται προς τό κέντρον της διατάξεως τού Τάγματος. Διαμορφούται ήδη ή έντύπωσις ότι ό εχθρός κατέλαβε πλήρως τάς άμυντικάς θέσεις τού 3ου Λόχου.
Ή Διοίκησις τού Τάγματος τίθεται πρό διλήμματος. Οπωσδήποτε πρέπει νά άνακαταλάβη εντός τής νυκτός τό ύψωμα 381. Ο 2ος Λόχος είναι έτοιμος ήδη νά άντεπιτεθή καί πρέπει νά ύποστηριχθή δι' όλου τού διαθεσίμου πυροβολικού. Ουδείς ήτο δυνατόν νά γνωρίζη έάν ύπήρχον Ελληνες επιζώντες έπί τού υψώματος. Τήν ώραν αυτήν ηκούσθη είς τόν Σταθμόν Διοικήσεως. (ΣΔ) τού Τάγματος 1ν τηλέφωνον. Επρόκειτο διά τήν άπ' ευθείας σύνδεσιν τού Παρατηρητηρίου τού Τάγματος τού έντός τής διατάξεως τού 3ου Λόχου. Ο Στρατιώτης Παρατηρητής, τραυματισμένος καί αυτός, παρέσχε μίαν εικόνα της επικρατούσης είς τον 3ον Λόχον καταστάσεως. Έλληνες και Κινέζοι εμάχοντο σώμα πρός σώμα είς τό σκότος. 
Αποφασίζεται, αντί άντεπιθέσεως, ή αποστολή ενισχύσεως έκ τού 2ου Λόχου. Μία ομάς προπομπός επιτυγχάνει νά φθάση είς τό ύψωμα 381.Ανοίγει δρόμον μόνον διά τού υποκόπανου. 
Η αφιξις της ενισχύσεως διαδίδεται αστραπιαίως είς τους μαχητάς τοΰ 3ου Λόχου. Τραυματίαι και μη με την ιαχήν «ΑΕΡΑ» ύπό τήν ηγεσίαν τού τραυματίου Διοικητού τού Λόχου, επιπίπτουν κατά τού εχθρού με τάς λόγχας, τάς μαχαίρας, τους υποκόπανους και τους γρόνθους και αποκαθιστούν τήν ακεραιότητα της τοποθεσίας. Ταυτοχρόνως φωτιστικά βλήματα ριπτόμενα από τά αεροσκάφη, καταυγάζουν τό πεδίον της μάχης, ενώ έτερα συμμαχικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν και πολυβολούν τους πιθανούς χώρους συγκεντρώσεως τών Κινέζων και τάς πιθανάς κατευθύνσεις διαφυγής των.
Ή μάχη έσυνεχίσθη μέχρι της 04:30 ότε τά πυρά εσίγησαν. Ο εχθρός απεσύρθη ύποστάς όλοκληρωτικήν αποτυχίαν είς τά σχέδια του, τά δέ τμήματα έπεδόθησαν πυρετωδώς είς άνασυγκρότησιν, διακομιδάς και άναχορηγίας πυρομαχικών. Τήν διοίκησιν τού 3ου Λόχου αναλαμβάνει ό Υπασπιστής τού Τάγματος.
Ο απολογισμός της μάχης διά τους Ελληνας ήτο: 
1 Αξιωματικός καί 9 οπλίται. 
Τραυματίαι: 3 Αξιωματικοί καί 10 οπλίται 
1 Αμερικανός ΠΑΠ, ό υπολοχαγός Μακκιού
1 οπλίτης. 
Επίσης 5 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι δέν έδέχθησαν νά διακομισθούν είς Νοσοκομείον. 
Έπι τού πεδίου της μάχης ό εχθρός εγκατέλειψε πολλούς νεκρούς. Μόνον επί τού υψώματος 381 και πρό αυτού κατεμετρήθησαν 28 νεκροί. Ο αριθμός τών διακομισθέντων ύπό τού εχθρού τραυματιών παρέμεινεν άγνωστος... Έξ επισήμου δελτίου της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού προκύπτει ότι αί συνολικοί άπώλειαι τού εχθρού κατά τήν μάχην υπολογίζονται είς 650 νεκρούς καί τραυματίας.
Ο εχθρός με τά άφθονα σκαπανικά όρχου τά όποια έφερε μεθ' εαυτού κατά τήν έπίθεσιν, προφανώς άπέβλεπεν είς τήν κατάληψιν καί διατήρηστν τού ύψ. 381, τό όποιον άπετέλει ζωτικόν σημείον της αμυντικής τοποθεσίας τού 7ου Αμ. Συντάγματος Ιππικού. Τούτο άλλωστε προκύπτει καί εκ τών αλλεπαλλήλων όσον καί λυσσαλέων επιθέσεων του προς κατάληψιν τού υψώματος.
Η άμυνα επί τού υψώματος 381 ήτο η πρώτη μεγάλη πολεμική επιχείρησις η οποία διεξήχθη υπό τού Ελληνικού Τάγματος, κατ' αυτήν δέ διεπιστώθη, πλην των άλλων, καί η Ικανότης τών Ελλήνων μαχητών είς τόν όρεινόν αγώνα. Ή νίκη αυτή τού Ελληνικού Τάγματος διεσαλπίσθη εις όλόκληρον τόν κόσμον.
Ο παγκόσμιος τύπος έδωσε λεπτομέρειας καί πλήρεις περιγραφάς της μάχης, ένω πρός τό ΕΚΣΕ απεστάλησαν συγχαρητήριοι διαταγαί.
- Ο Στρατηγός Μ. Β. Ρίτζγουαίη (Μ. Β. RIDGWAY) είπε διά τήν μάχην αυτήν: «Τά Ηνωμένα Εθνη οφείλουν πολλά είς τόν Έλληνικόν Λόχον 6 όποιος ημύνθη υποδειγματικώς επί τον υψώματος 381 καϊ δεν έδωσε τήν ευκαιρίαν είς τόν Κινέζον Στρατάρχην να ανατρέψη τό γενικώτερον σχέδιον της 8ης Άμ. Στρατιάς». 
- Ο Διοικητής τού 7ου Άμ. Συντάγματος Ιππικού Συνταγματάρχης Ουίλιαμ Χάρρις (W. HARRIS) εϊπεν: «Αξίζει γιά κάθε άνθρωπο να γνωρίζη πώς πολεμούν οi Έλληνες». 
- Εις τάς σελίδας της Ιστορίας της 1ης Άμ. Μεραρχίας Ιππικού αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τήν 29ην Ιανουαρίου 1951, ενας Έλληνικός Λόχος αντιμετώπισεν επί τού ύψώματος 381 δύναμιν 3.000 Κινέζων. Οί Έλληνες διετήρησαν είς τήν κατοχήν των τό ύψωμα καθ' όλην τήν διάρκειαν τού ακληρού αγώνος καί εφόνευσαν υπέρ τους 800 ερυθρούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Γενιά της Ταυτότητας

Η Γενιά της ΤαυτότηταςEίμαστε η γενιά της ταυτότητας. Είμαστε η γενιά που μας σκοτώνουν γιατί κοιτάξαμε το λάθος πρόσωπο. Γιατί αρνηθήκαμε σε κάποιον ένα τσιγάρο ή γιατί είχαμε μια συμπεριφόρα που ενόχλησε κάποιον. Είμαστε η γενιά της εθνικής διασπασής της συνολικής αποτυχίας της συνύπαρξης, και της αναγκαστικής ανάμιξης των φυλών. Είμαστε η γενιά που τιμωρείτε διπλά. Καταδικασμένη να πληρώσει σε ένα κοινωνικο σύστημα που είναι τόσο γενναιόδορο με τους ξένους και που έγινε τόσο δυσβάσταχτο για το δικό μας λαό. Η γενιά μας είναι τα θύματα της γενιάς του Πολυτεχνείου που διοίκησε, μετατρέποντας τις σοσιαλιστικές της ιδέες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπουλώντας τον λαό και την πατρίδα. Απορρίπτουμε τα βιβλία της ιστορίας σας, για να ανακτήσουμε τις δικές μας αναμνήσεις μέσα απο τις ηρωικές πράξεις των προγώνων μας που διαγράφετε για να προβάλετε "ολοκαυτώματα" ξένων λαών. Δέν πιστεύουμε πλέον οτι ο Yusuf (αραβικό όνομα) είναι αδελφός μας. Έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε σε ένα "Παγκόσμιο χωριό" και στην "Οικογένεια του ανθρώπου" Ανακαλύψαμε ότι έχουμε ρίζες, καταγωγή και ως εκ τούτου έχουμε ένα μέλλον. Η κληρονομιά μας είναι η γή μας, το αίμα μας, η ταυτότητα μας. Είμαστε οι κληρονόμοι του δικού μας μέλλοντος. Κλείσαμε τις τηλεόρασεις για να επιλέξουμε τι να δούμε και τι να διαβάσουμε, για να βγούμε στους δρόμους, να ζωγραφίσουμε τα συνθήματα μας στους τοίχους, να φωνάξουμε απο τα μεγάφωνα εναντίον της διευθαρμένης εξουσίας. Να σηκώσουμε τις σημαίες μας με το Λάμδα ψηλά. Το Λάμδα , που ήταν ζωγραφισμένο στις ασπίδες των περήφανων Σπαρτιατών προγόνων μας! Είναι το συμβολό μας. Δεν υποχωρούμε και δεν ενδίδουμε, κουραστήκαμε και βαρεθήκαμε απο την δειλία σας. Είστε απο τα χρόνια της μεταπολιτευτικής ευημερίας,της μίζας και της κομματοκρατίας, του SOS "Ρατσισμός" και της "ποικιλομορφίας" της σεξουαλικής απελευθέρωσης και της μιας σακούλας πλαστικά τρόφιμα απο τα Lidl. Eίμαστε η γένια με πάνω απο 50% ανεργία κοινωνικό χρέος , πολυπολιτισμική κατάρρευση και μια έκρηξη του αντιλευκού ρατσισμού. Είμαστε η γενιά με διαλυμένες οικογένειες, αυτοκτονίες και χρέη στο "κοινωνικό" σας κράτος και στίς τράπεζες της δημοκρατίας σας Δέν θα μάς εξαγοράσετε με ένα συγκαταβατικό πολιτικάντικο βλέμμα, με μια αμειβόμενη απο το κράτος εργασία της μιζέριας και ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο. Δέν χρειαζόμαστε την δική σας πολιτική για την Ελλάδα.Η Ελλάδα είναι η πολιτική μας. Είμαστε απο το χτές, είμαστε απο το αύριο...Είμαστε η Γενιά της Ταυτότητας. Κείμενο απο την Γαλλική Γενιά της Ταυτότητας, προσαρμοσμένο με παρεμβάσεις στα Ελληνικά δεδομένα, απο μπλόγκ "απόρρητο" Όσους μπλόγκερ εμπνέει ας το ανεβάσουν.
http://wwwaporrito.blogspot.gr/

ΚΙΚΕΡΩΝ

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη. Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθυρίζονται μέσα σ’όλες τις αυλές, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης: Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός

Τὸ καθῆκον μας : Περικλής Γιαννόπουλος , επίκαιρος όσο ποτέ

«Δὲν θὰ κρίνετε Σεῖς οἱ Φράγκοι -τὰ χθεσινὰ Ἀγριογούρουνα- Ἐμᾶς, ἀλλ᾿ Ἐμεῖς θὰ κρίνωμε Σᾶς καὶ τὸν Πολιτισμόν σας.»
Ἡμεῖς οἱ Ἰδεολόγοι εἴμεθα οἱ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πραγματικοὶ ποιμένες αὐτοῦ. Ἡμεῖς κρατοῦμεν εἰς τὰ χέρια μας, τὴν ψυχήν του, τὴν καρδιά του, τὸ πνεῦμά του. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν διαφθείρομεν ἔως τὸ κόκκαλον. Ἡμεῖς ἐὰν θέλωμεν τὸν ναρώνομεν, τὸν ἀρρωσταίνομεν, τὸν πεθαίνομεν, τοῦ κόπτομεν κάθε καλόν, κάθε χαράν. Ἡμεῖς ἂν θέλωμεν τὸν βοηθοῦμεν ν᾿ ἀνθίσῃ περίφημα, νὰ εἶνε παραδειγματικός, θαυμάσιος. Οὔτε ὁ Δηλιγιάννης, οὔτε ὁ Τρικούπης, οὔτε κανεὶς ἄλλος πταίει, δι᾿ ὅ,τι ἔγινε, δι᾿ ὅ,τι γίνεται. Πταίουν μόνον, κυρίως, πρῶτοι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, καὶ ἡμᾶς βαρύνει ὁλόκληρος ἡ εὐθύνη της σήμερον, ἡ φοβερὰ εὐθύνη τῆς αὔριον ὁλόκληρος.

"Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης".-Όμηρος

8 - Φεβρουαρίου 2005

"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης"

Ψαρούδα-Μπενάκη πρός Κάρολο... Παπούλια.

Η Αποκρυπτογράφηση της δήλωσης